خدمات

در این بخش می توانید خدمات ارائه شده در فروشگاه مکسول را مشاهده کنید. خدمات ما شامل انواع تعمیر تجهیزات ورزشی ، نصب و طراحی می باشد. طراحی تجهیزات در مکسول اسپرت توسط یک گروه مهندسی انجام شده و در طراحی اصول ایمنی و ارگونومی ورزشی لحاظ می شود. خدمات طراحی تجهیزات ورزشی را در این قسمت مشاهده کنید.

⭐ محصولات این دسته
فهرست